بنیانگذاران

نوید خبیری

مدیرعامل

نوید خبیری مدیر عامل شرکت نسل کارآفرینان هوشمند، مشاور و مدرس حوزه های کیفیت، ممیز و مدرس مورد تایید IQMS انگلستان در سیستم های مدیریتی، مشاور و تدریس پیرامون سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای مدیریت فرآیندها، مدیریت نوآوری و فناوری و ….

مصطفی بغدادی

رئیس هیئت مدیره

مصطفی بغدادی رئیس هیأت مدیره شرکت نسل کارآفرینان هوشمند، مشاور، مدرس و ارزیاب مستقل در زمینه سرآمدی کسب و کار، ارزیاب مورد تایید بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)، مشاوره و تدریس پیرامون مدیریت نوآوری و فناوری، تعیین سبک رهبری، مدیریت فرآیندها و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای.

اعضای کلیدی

null

فائزه اصفهانی

مدیر داخلی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

null

بهاره قاسمی

کارشناس پروژه های سیستمی

کارشناس مهندسی صنایع

null

فائزه اصفهانی

مدیر داخلی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

question