ماموریت

ارائه خدمات مشاوره و آموزش در زمینه توسعه و بازآفرینی کسب و کار

چشم انداز

تبدیل شدن به یک شرکت فعال و معتبر بین المللی
در زنجیره ارزش صنعت مشاوره کسب و کار طی 10 سال
و حضور فعال در بازار سرمایه جسورانه

null

ارزش ها

خلاقیت و نوآوری
کارآفرینی
بازتعریف مفهوم مشاوره مدیریت در ایران
خلق ارزش برای ذینفعان
بهبود مداوم

CSF

نیروی انسانی توانمند
آشنایی با مفاهیم روز علم مدیریت
توانمندی در بکارگیری ابزارها، روش ها و فناوری های نوین

question