مدیریت فناوری و نوآوری

امروزه تکنولوژی به تنها مزیت رقابتی صنایع مختلف در دنیا تبدیل شده است. از سوی دیگر نقش تکنولوژی در حیات و موفقیت صنعت بر کسی پوشیده نیست. صنایع صرف نظر از محصول یا خدمتی که ارائه می­دهند، اندازه و نوع فعالیتی که انجام می­دهند و حتی مشخصات صنعتی که در آن به فعالیت مشغول ، نیاز به تکنولوژی و مدیریت علمی آن دارند. با آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان با تکنیکهای مدیریت تکنولوژی، می توان از اخذ تصمیمات درست و موثر در ارتباط با تکنولوژیهای صنعت خود و فرایند های تکنولوژیک اطمینان حاصل کرد.

question