مدیریت استراتژیک

با توجه به سرعت تغییرات، تکنولوژی و پیچیدگی آن ها در جوامع و سازمانهای امروزی و وجود رقابت در تولید و فروش محصولات و ارائه خدمات ، نیاز به برنامه ریزی های بلند مدت و استراتژیک جهت پایش محیط و تدوین استراتژی های آینده نگرانه در سازمان ها ضروری می باشد. تغییر نیازهای مشتریان و کارکنان، کمبود منابع و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر سریع تکنولوژیکی و…، سازمان ها را با عدم ثبات و تحولات آنی مواجه کرده که این امر توجه به برنامه ریزی استراتژیک را ضروری می سازد.

تدوین استراتژی وظیفه ای

منابع انسانی
تکنولوژی
مالی
بازاریابی

برنامه ریزی استراتژیک

تدوین استراتژی
جاری سازی استراتژی
ارزیابی و بازنگری

ارزیابی عملکرد سازمان مبتنی براستراتژی

درسطح واحد سازمانی (تدوین BSC)
درسطح فردی (تدوین کارت اهداف فردی)

تدوین طرح های تجاری

طرح تجاری نوشته‌ای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه، گروه یا فرد کارآفرین است.

question