منابع انسانی

منابع انسانی هر سازمان سرمایه ای است که همانند سایر اشکال سرمایه ای دیگر سازمان، بایستی به مدیریت آن پرداخت. این منبع در هر سازمان راهبردی ترین عامل در توسعه آن شناخته می شود. باتوجه به اهمیت منابع انسانی در هرسازمان به نظر می رسد مدیریت این منابع و هدایت آن می تواند نقشی حیاتی در موفقیت سازمان داشته باشد.

طبقه بندی و ارزیابی مشاغل

• طراحی خرده نظام برنامه ریزی نیروی انسانی
• طراحی خرده نظام جذب نیروی انسانی
• طراحی خرده نظام گزینش و استخدام نیروی انسانی

طراحی نظام تامین نیروی انسانی

• طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش بر اساس استاندارد ISO10015

طراحی نظام آموزش و توانمند سازی

• طراحی نظام ارزیابی عملکرد
• طراحی و استفرار کانون ارزیابی
• طراحی نظام بهبود عملکرد

طراحی نظام مدیریت عملکرد

• طراحی نظام ارزیابی عملکرد
• طراحی و استفرار کانون ارزیابی
• طراحی نظام بهبود عملکرد

طراحی نظام جبران خدمت

• طراحی نظام حقوق و دستمزد
• طراحی نظام پاداش
• مدیریت مسیر شغلی ( کارراهه)

question