کیفیت و تعالی سازمانی


سرآمدی یک هدف است و مدل های تعالی همواره وضعیت سازمان را در این مسیر به عنوان یک داشبورد با توجه به شاخص ها به تصویر خواهد کشید. با توجه به اینکه سرآمدی یعنی به چالش طلبیدن وضعیت موجود لذا حرکت در این مسیر دشواری هایی را به همراه دارد ولیکن چنانچه سازمان ها بتوانند حداقل 3 سال با توان قوا در این مسیر حرکت نمانید بسیاری از چالش های خود را پشت سر گذاشته و در میانه راه سرآمدی قرار خواهند گرفت.

question