آموزش تعالی سازمانی

لیست دوره های آموزشی حوزه تعالی سازمانی

ردیفعنوان دورهطول دوره
1آشنایی با مدل تعالی EFQM و تشریح معیارها2 روز
2آشنایی با مدل INQA و تشریح معیارها2 روز
3آشنایی با مدل IRAMIT و تشریح معیارها2 روز
4خودارزیابی براساس مدل EFQM2 روز
5خودارزیابی براساس مدل INQA2 روز
6خودارزیابی براساس مدل IRAMIT2 روز
7تربیت ارزیاب براساس مدل INQA2 روز
8تربیت ارزیاب براساس مدل EFQM2 روز
9تربیت ارزیاب براساس مدل IRAMIT2 روز
10تدوین اظهارنامه براساس مدل EFQM2 روز
11تدوین اظهارنامه براساس مدل INQA2 روز
12تدوین اظهارنامه براساس مدل IRAMIT2 روز
13 طرح ریزی مسیر سر آمدی1 روز
14کلید درک منطق RADAR2 روز
15تعیین سبک و افزایش اثربخشی رهبری2 روز
16متدولوژی تعیین و اولویت بندی پروژه های بهبود1 روز
question