مدیریت فرآیند

راه اندازی یک سازمان، به خصوص هنگام شروع به کار و گسترش کار خود نیازمند یک دیدگاه واضح است. به همین دلیل کافی نیست که تنها برای سازمان یک طرح داشته باشیم؛ در حقیقت، رقابتی ترین کسب و کارها به صورت مداوم استراتژی ها و فرآیندهای خود را به منظور بهینه سازی کارایی خود بازنگری می نمایند.این کار نه تنها به آن ها اجازه می دهد تا سریع تر و با اتلاف کمتر منابع به اهداف خود برسند بلکه می توانند به افزایش اعتماد به نفس و روحیه کارکنان ارزشمند خود نیز کمک نمایند. اینجا همان جایی است که BPMN یا Business Process Model & Notation وارد می شود.

مدل سازی

مدلسازی فرآیندها و بازبینی و بررسی فرآیندهای مدلسازی شده بر اساس زبان استاندارد BPMN2 با استفاده از نرم افزارهای مختلف از قبیل Visual Paradigm , BIZAGI

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی BPMN,BPMS
برگزاری کارگاه های تخصصی مرتبط با نرم افزار مدل سازی فرآیندهای کسب و کار بر اساس استاندارد BPMN2

انتخاب راه حل

مشاوره و راهنمایی در خصوص انتخاب, خرید و نحوه پشتیبانی سیستم مدیریت فرآیندها یا BPMS

پیاده سازی

پیاده ساز ی پروژه های فرآیندی از قبیل BPM,BPI,BPR

داشبورد مدیریت

ساماندهی نظام شاخص های کلیدی عملکرد(KPI) و طراحی و استقرار مدیریت

question