گواهی حسن انجام کار

درباره ما چه گفته اند

سید ایمان میری

های وب

بدینوسیله از زحمات بی شائبه و راهنمایی های ارزشمند شما به عنوان مشاور در مسیر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 قدردانی می گردد. توفیق روز افزون شما در راه تداوم ارائه خدمات علمی به کشورمان از خداوند مسألت دارد.

محمدرضا شهراسبی

ایران خودرو

بدینوسیله از زحمات بی شائبه و راهنمایی های ارزشمند شما به عنوان مشاور در مسیر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 قدردانی می گردد. توفیق روز افزون شما در راه تداوم ارائه خدمات علمی به کشورمان از خداوند مسألت دارد.

شما بگویید

      question